cs
EUR

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků
Zásady ochrany soukromí
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále „GDPR“)
 
Společnost Vigorous poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které zákazník společnosti Vigorous poskytl v souvislosti s objednávkou zájezdu.
Správce osobních údajů:
Vigorous s.r.o.
IČ: 269 28 736
se sídlem Losky 3071, 760 01 Zlín
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46077
(dále jen „společnost Vigorous“)
 
Kontaktní osoba: Tomáš Martínek
tel.č.: 604290820
e-mail: vigorous@vigorous.cz

Webové stránky společnosti Vigorous: www.yachtas.cz, www.yachtas.sk, www.costa-cruises.cz, www.costa-cruises.sk
 
 1. Rozsah zpracování osobních údajů zákazníků společností Vigorous s.r.o.: 
  • Identifikační údaje zákazníka – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní kontakt, e-mailový kontakt;
  • Popisné údaje zákazníka – číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, údaje o vydání a platnosti občanského průkazu a cestovního pasu, údaje o zdravotní pojišťovně;
  • Citlivé údaje zákazníka – údaje o zdravotním stavu zákazníka;
  • Údaje o třetích osobách – v případě, že objednává zákazník zájezd pro třetí osobu, pak osobní údaje takové třetí osoby dle písm. a) až c).
 1. Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů:

  • plnění smlouvy mezi zákazníkem a společností Vigorous dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem společnosti Vigorous na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nedošlo k objednávce zájezdu ze strany zákazníka.

 1. Účel zpracování osobních údajů:
  • komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí apod.,
  • zasílání obchodních sdělení a nabídek zájezdů,
  • přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy, zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů,
  • zlepšování kvality služeb nabízených společností Vigorous, analýzy návštěvnosti webových stránek a chování zákazníků na webových stránkách,
  • ochrana práv společnosti Vigorous, jejího majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob,
  • účetní a daňové účely,
  • plnění ostatních právních povinností.

 

Všechny osobní údaje zákazníků zpracovává společnost Vigorous za účelem plnění smlouvy, přičemž identifikační údaje zákazníka společnost Vigorous (konkrétně jméno, příjmení a kontaktní údaje) využívá rovněž pro zasílání těch obchodních sdělení, týkajících se služeb nabízených společností Vigorous, u nichž má společnost Vigorous za to, že zákazníka zajímají.

Společnost Vigorous zákazníky výslovně upozorňuje na to, že pokud odmítnou společnosti Vigorous poskytnout své osobní údaje, je společnost Vigorous oprávněna odmítnout s takovým zákazníkem uzavřít smlouvu a není povinna brát zřetel na objednávku zájezdu učiněnou takovým zákazníkem.

Pokud zákazník nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení, je oprávněn jejich zasílání kdykoliv odmítnout. Pro účely ukončení zasílání obchodních sdělení postačí, pokud zákazník zašle svou žádost na e-mailovou adresu vigorous@vigorous.cz.

Ze strany společnosti Vigorous dochází k automatickému individuálnímu rozhodování dle čl. 22 GDPR, přičemž s takovým postupem zákazník vyslovil svůj výslovný souhlas.

 

 1. Zpracovatelé osobních údajů, další příjemci osobních údajů:

Osobní údaje mohou být společností Vigorous poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, daňového poradenství, právních služeb, poskytovateli IT služeb a technologií, marketingových služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou zákazníkům sděleny na vyžádání.

Osobní údaje zákazníků společnost Vigorous předává pořadatelům zájezdů (partnerským cestovním kancelářím), neboť jsou pro ně osobní údaje zákazníků nezbytné pro plnění smlouvy o zájezdu, dále poskytovatelům ubytovacích zařízení, přepravním společnostem a přepravcům.

Společnost Vigorous poskytuje třetím subjektům osobní údaje zákazníků vždy jen v nezbytně nutném rozsahu pro účely plnění smlouvy či právních povinností.

Společnost Vigorous dále poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněny ke zpracování osobních údajů.

Společnost Vigorous oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Společnost Vigorous informuje zákazníka o těchto příjemcích, pokud to zákazník požaduje.

 

 1. Doba uchování osobních údajů:

Společnost Vigorous uchová osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu či podobu, po kterou společnost Vigorous poskytuje zákazníkovi služby, po dobu stanovenou právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv společnosti Vigorous, a to nejdéle po dobu 10 let od ukončení smlouvy.

 

 1. Zdroje, ze kterého osobní údaje pocházejí:
  • osobní údaje zákazníků pochází přímo od každého jednotlivého zákazníka v rámci učinění objednávky zájezdu, nabízeného společností Vigorous zákazníkem, uzavření smlouvy, jednání o uzavření smlouvy, při komunikaci se společností Vigorous, uplatnění dárkového poukazu apod.;
  • a dále údaje, které společnost Vigorous získává automaticky na základě toho, že zákazník prochází její webové stránky. Typicky jde o jiné elektronické údaje:
   • cookies;
   • webová stránka, z níž zákazník na webové stránky společnosti Vigorous vstoupil;
   • IP adresa;
   • datum přístupu a doba přístupu;
   • vyhledávací dotazy;
   • kód odpovědi http a https;
   • přenášené skupiny dat;
   • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače zákazníka.
  •  
 1. Předávání osobních údajů mimo EU:

Osobní údaje společnost Vigorous zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Společnost Vigorous má v úmyslu předávat osobní údaje zákazníků do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou:

  • obchodní partneři, kterým společnost Vigorous poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webových stránek, chování zákazníků na webových stránkách a obchodních konverzí,
  • poskytovatelé IT služeb a hostingu, vč. cloudových služeb,
  • poskytovatelé mailingových služeb.
 1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů:

Společnost Vigorous chrání osobní údaje zákazníků v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Společnost Vigorous chrání osobní údaje zákazníků jako kdyby byly jejich vlastní. Společnost Vigorous přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů zákazníků.

 

 1. Práva zákazníka jako subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům.

Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, společnost Vigorous je povinna poskytnout zákazníkovi sdělení, zda zpracovává jeho osobní údaje a v takovém případě je povinna na žádost zákazníka sdělit rozsah zpracování osobních údajů, účel zpracování osobních údajů, zdroje, ze kterých osobní údaje pocházejí, po jak dlouhou dobu budou uchovány, komu byly předány či zpřístupněny a dále zda dochází k automatickému rozhodování a profilování.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů.

Zákazník má právo na to, aby společnost Vigorous bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz osobních údajů.

Zákazník má právo na to, aby společnost Vigorous bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • zákazník odvolá souhlas k zpracování osobních údajů,
  • zákazník vznese námitky proti zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní právní předpisy,
  • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky,
  • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti Vigorous,
  • se nejedná o výkon práva na svobodu projevu a informace.

Právo na omezení zpracování.

Zákazník má právo na to, aby společnost Vigorous v odůvodněných případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Těmito odůvodněnými případy jsou:

  • zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost Vigorous mohla přesnost osobních údajů ověřit,
  • zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  • společnost Vigorous již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • zákazník vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Vigorous převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Právo na přenositelnost osobních údajů.

Zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném a interoperabilním formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, a to za předpokladu, že jsou osobní údaje zákazníka společností Vigorous zpracovávány automatizovaně a základem pro zpracování osobních údajů zákazníka je souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů či uzavření nebo plnění smlouvy.

Právo na odvolání souhlasu.

Zákazníkem udělený souhlas se zpracováním osobních údajů u některých kategorií osobních údajů je vždy odvolatelný a po jeho odvolání zákazníkem, nemá-li společnost Vigorous jiný relevantní důvod pro zpracování osobních údajů zákazníka, ve vztahu ke kterým zákazník udělený souhlas odvolal (např. zákonem stanovenou povinnost ke zpracování osobních údajů), nesmí společnost Vigorous dále takové osobní údaje zákazníka zpracovávat (společnost Vigorous upozorňuje, že odvolání souhlasu zákazníkem nikdy nebude mít vliv na zpracování, které společnost Vigorous provedla před tím, než jí bylo zasláno/předáno odvolání souhlasu zákazníkem). Pokud bude chtít zákazník odvolat souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, postačí, pokud tuto skutečnost sdělí společnosti Vigorous e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu vigorous@vigorous.cz.

Právo vznést námitku.

Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, společnost Vigorous tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Jsou-li osobní údaje společností Vigorous zpracovávány za účelem přímého marketingu, je zákazník oprávněn kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s daným přímým marketingem, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování.

Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu.

Stížnost je zákazník oprávněn zasílat k Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, případně pro konzultace ve věci GDPR speciálně vytvořená linka +420 234 665 800 a email: posta@uoou.cz.

 

 1. Cookies:

Cookies jsou krátké textové soubory, které si ukládá webový nebo mobilní prohlížeč zákazníků. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Prochází-li zákazník webové stránky společnosti Vigorous, společnost Vigorous předpokládá, že zákazník souhlasí s používáním těchto souborů. Pokud zákazník nesouhlasí s používáním cookies, může je zakázat, avšak společnost Vigorous zákazníka upozorňuje, že v tom případě se nemusí zákazníkovi zobrazit obsah webových stránek společnosti Vigorous či jejich část.

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti a funkcí na:

  • dočasné cookies – zůstávají uloženy v prohlížeči zákazníka pouze do doby, než zákazník zavře prohlížeč,
  • trvalé cookies – zůstávají dlouhodobě uloženy v prohlížeči zákazníka, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně zákazník neodstraní (doba uložení souborů cookie v prohlížeči zákazníka závisí na nastavení samotné cookie a nastavení prohlížeče zákazníka),
  • esenciální – jsou nezbytné pro funkčnost webových stránek společnosti Vigorous,
  • preferenční – umožňují, aby si webové stránky společnosti Vigorous zapamatovaly informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se zákazník nachází), tyto cookies nejsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek společnosti Vigorous, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,
  • analytické – pomáhají společnosti Vigorous s analýzou zážitku zákazníka na jejich webových stránkách a díky nimž společnost Vigorous rozumí, jak zákazníci používají její webové stránky.

 

 1. Závěr

Odesláním objednávky zájezdu zákazník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

S těmito podmínkami ochrany osobních údajů zákazník souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Společnost Vigorous je oprávněna tyto podmínky jednostranně měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů společnost Vigorous zveřejní na svých webových stránkách a informuje o změně zákazníky.

 

 

 

Ve Zlíně dne 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

× Potřebujete pomoct?