cs
EUR

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti
Vigorous s.r.o.
se sídlem Zlín, Losky 3071, PSČ: 760 01
identifikační číslo: 269 28 736

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46077 (dále též jen „společnost Vigorous“ nebo „prodejce zájezdů“).

Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Obchodní podmínky“) je k dispozici na internetové adrese www.yachtas.cz a www.yachtas.sk. Objednávání zájezdů uvedených na webových stránkách společnosti Vigorous se realizují na základě těchto Obchodních podmínek a odchylky od těchto Obchodních podmínek nejsou přípustné.  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   1. Společnost Vigorous s.r.o., provozovatel portálu www.yachtas.cz a www.yachtas.sk (dále jen „webové stránky“), IČ: 269 28 736, se sídlem Zlín, Losky 3071, PSČ: 760 01, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46077, poskytuje za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách Zákazníkům zahraniční plavby lodí. Společnost Vigorous je cestovní agenturou a prodejcem zájezdů cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení. Cestovní kanceláře, se kterými má společnost Vigorous navázánu spolupráci, mají dle informací společnosti Vigorous sjednáno platné pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Společnost Vigorous není pořadatelem zájezdů, které nabízí. Společnost Vigorous tak Zákazníkům neodpovídá za změny jednotlivých nabízených zájezdů ze strany jejich pořadatele, tj. spolupracující cestovní kanceláře.
   2. Tyto Obchodní podmínky společnosti Vigorous upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cestovních ruchu“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti činností společnosti Vigorous, záležející v obstaráním příležitosti k uzavření smlouvy o zájezdu mezi spolupracující cestovní kanceláří a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“). Tyto Obchodní podmínky se vztahují také na předsmluvní činnost.
   3. Společnost Vigorous je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit znění těchto Obchodních podmínek. Změnou těchto Obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze Obchodních podmínek. Aktuální verze Obchodních podmínek společnosti Vigorous je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách společnosti Vigorous. V okamžiku, kdy nabyde účinnosti Smlouva o zájezdu, řídí se vztah mezi Zákazníkem a spolupracující cestovní kanceláří obchodními podmínkami této spolupracující cestovní kanceláře, se kterou Zákazník uzavřel platnou a účinnou Smlouvu o zájezdu.

2. VYMEZENÍ POJM

1. Zájezd
      – Soubor služeb cestovního ruchu podle zákona o cestovním ruchu.
   2. Pořadatel zájezdu
      – Pořadatelem zájezdu jsou spolupracující cestovní kanceláře, nikoliv společnost Vigorous.
   3. Prodejce zájezdů
      – Společnost Vigorous je prodejcem zájezdů pořádaných spolupracujícími cestovními kancelářemi. 
   4. Zákazník
      – Zákazníkem je každá osoba, která uzavře s pořadatelem zájezdu smlouvu o zájezdu.
   5. Smlouva o zájezdu
      – Smlouvou o zájezdu je závazek pořadatele zájezdu závazně obstarat pro zákazníka zájezd, který si zákazník vybral u společnosti Vigorous.
   6. Potvrzení o zájezdu
      – U zájezdů určených společností Vigorous nahrazuje jednostranné potvrzení o zájezdu, vystavené pořadatelem zájezdu ve prospěch zákazníka, písemnou smlouvu o zájezdu mezi Zákazníkem a Pořadatelem zájezdu. V tomto případě nebude mezi zákazníkem a pořadatelem zájezdu uzavírána smlouva o zájezdu.
   7. Textová podoba
      – Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.

3. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

 1. Před objednání zájezdu nabízeného společností Vigorous je Zákazník povinen důkladně se seznámit se zněním těchto Obchodních podmínek. Pokud Zákazník nesouhlasí se zněním těchto Obchodních podmínek, není oprávněn objednat si zájezd nabízený společností Vigorous.
   2. Objednáním zájezdu vyslovuje Zákazník výslovný souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek, přičemž skutečnost, že se Zákazník s jejich zněním neseznámil, nemůže jít k tíži společnosti Vigorous.

4. OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU, UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU

   1. Zákazník provede objednávku Zájezdu, nabízeného Prodejcem zájezdů, prostřednictvím webové stránky společnosti Vigorous. Společnost Vigorous výslovně Zákazníka upozorňuje na to, že v okamžiku, kdy přijímá objednávku zájezdu, učiněnou Zákazníkem, nemá informaci o tom, zda Zákazníkem poptávaný Zájezd je dostupný či nikoliv. O tomto bude Zákazník ze strany společnosti Vigorous informován až po sdělení ze strany Pořadatele zájezdu. Současně s touto informací sdělí společnost Vigorous Zákazníkovi kompletní kalkulaci Zájezdu, který společnosti Vigorous sdělil Pořadatel Zájezdu. 
   2. Společnost Vigorous po přijetí objednávky zarezervuje Zájezd u Pořadatele zájezdu pro Zákazníka, který objednávku Zájezdu učinil. Společnost Vigorous provádí rezervace Zájezdů v pracovní dny dle své pracovní doby. V případě, že společnost Vigorous obdrží objednávku Zájezdu od Zákazníka mimo vyhrazenou dobu, provede rezervaci Zájezdu v následující pracovní den ve vyhrazené době – viz výše[a]
   3. Po přijetí objednávky Společností Vigorous a Pořadatelem zájezdu, bude Zákazník, v případě, že je Zákazníkem objednaný Zájezd volný, společností Vigorous vyzván k tomu, aby s Pořadatelem zájezdu uzavřel Smlouvu o zájezdu. Smlouva o zájezdu bude Zákazníkovi ze strany společnosti Vigorous zaslána prostřednictvím e-mailu. Zákazník obdrží od společnosti Vigorous také pokyny k vyplnění Smlouvy o zájezdu[b], úhradě ceny Zájezdu, o lhůtě k přijetí návrhu Smlouvy o zájezdu, přičemž po jejím marném uplynutí se má za to, že objednávka Zájezdu ze strany Zákazníka zanikla.
   4. Podepsanou Smlouvu o zájezdu je Zákazník povinen zaslat společnosti Vigorous na e-mailovou adresu yachtas@yachtas.cz, spolu s potvrzením o úhradě ceny Zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že v případě, kdy cenu Zájezdu neuhradí včas dle pokynů společnosti Vigorous či nezašle společnosti Vigorous včas podepsanou Smlouvu o zájezdu, může být rezervace Zájezdu u Pořadatele zájezdu zrušena. 
   5. Smlouva o zájezdu je uzavřena (tj. nabývá platnosti a účinnosti) v okamžiku, kdy Pořadatel zájezdu (a to i prostřednictvím společnosti Vigorous) potvrdí uzavření Smlouvy o zájezdu Zákazníkovi. Potvrzení o uzavření Smlouvy o zájezdu bude probíhat zpravidla v textové podobě.
   6. K uzavření smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Pořadatelem zájezdu může dojít také tím, že je ze strany Pořadatele zájezdu, a to zpravidla prostřednictvím společnosti Vigorous, doručeno Zákazníkovi Potvrzení o zájezdu v textové podobě.
   7. Společnost Vigorous neodpovídá za uvedení chybných údajů do Smlouvy o zájezdu Zákazníkem.

6. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

   1. Zákazník je povinen řádně a v termínu uhradit cenu Zájezdu.
   2. V případě zahraničního zájezdu je zákazník povinen mít u sebe platný cestovní doklad (tj. občanský průkaz nebo cestovní pas) podle toho, do které země Zájezd zakoupil. Zákazník je povinen si podmínky pro vstup do země, kde se uskuteční Zájezd (popřípadě, kterými bude Zákazník do místa konání Zájezdu projíždět), který má zájem si zakoupit, ověřit sám (bližší informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR). K tomu bude společnost Vigorous na dotaz Zákazníka nanejvýš nápomocna bez jakékoliv odpovědnost za nepravdivé či neúplné informace. Stejně tak je Zákazník povinen si sám zajistit vízum, pokud je pro vstup do země, ve které se Zájezd uskuteční, potřebné. V ceně zájezdu není zahrnut poplatek za vydání víza, není-li u konkrétního Zájezdu uvedeno jinak. Podmínky uvedené v tomto bodě je Zákazník povinen si prověřit ještě před tím, než učiní objednávku Zájezdu. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doba platnosti jeho cestovního pasu a jiných dokladů je dostatečná pro vycestování do příslušné země. 
   3. Zákazník je oprávněn postoupit Smlouvu o zájezdu třetí osobě, pokud taková osoba splňuje podmínky pro účast na Zájezdu. Změna v osobě Zákazníka je vůči společnosti Vigorous a Pořadateli zájezdu účinná od okamžiku, kdy Zákazník doručí společnosti Vigorous oznámení o postoupení Smlouvy o zájezdu v textové podobě spolu s prohlášením postupníka o tom, že s uzavřenou Smlouvou o zájezdu souhlasí, a že splní podmínky účasti na Zájezdu. Takové oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm (7) dnů před zahájením zájezdu. Pořadatel zájezdu je oprávněn požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů spojených s postoupením Smlouvy o zájezdu. Tyto náklady je Zákazník povinen Pořadateli zájezdu uhradit ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.

7. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI VIGOROUS

   1. Společnost Vigorous si vyhrazuje právo neuvádět u nabízených zájezdů kompletní informace a tyto informace sdělit Zákazníkovi až po přijetí závazné objednávky zájezdu a po jejich případném sdělení ze strany spolupracující cestovní kanceláře, která ten který Zájezd pořádá. 
   2. Společnost Vigorous si vyhrazuje právo po přijetí objednávky Zájezdu ze strany Zákazníka informovat Zákazníka o tom, že některé informace o Zájezdu nejsou správné či přesné a sdělit Zákazníkovi správné či přesné informace (např. ohledně ceny Zájezdu, termínů, apod.). Pro Zákazníka je závazná cena a další podmínky uvedené v účinné Smlouvě o zájezdu, uzavřené mezi Zákazníkem a Pořadatelem zájezdu.
   3. Společnost Vigorous je oprávněna odmítnout objednávku Zájezdu Zákazníka, který opakovaně učinil objednávku Zájezdu bez vážného úmyslu uzavřít Smlouvu o zájezdu s Pořadatelem zájezdu (Zákazník opětovně zasílá objednávky Zájezdu a na návrhy Smlouvy o zájezdu bezdůvodně nereaguje, opětovně neuhradí zálohu na cenu Zájezdu nebo cenu Zájezdu nebo nezašle zpět podepsanou Smlouvu o zájezdu ve stanovené lhůtě). Společnost Vigorous není povinna o takovém postupu Zákazníka předem informovat.

8. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A UPOZORNĚNÍ

   1. Společnost Vigorous je oprávněna zasílat na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou uvedl při objednávce Zájezdu, obchodní sdělení (zejména upozornění na novinky a změny, nabídky Zájezdů apod.). 
   2. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, a to buď částečně, nebo úplně. Odvolání souhlasu je pro Zákazníka zdarma a nemusí uvádět důvod.

9. ÚHRADA CENY ZÁJEZDU

   1. Cenu Zájezdu je Zákazník povinen uhradit dle podmínek Pořadatele zájezdu.
   2. Cena Zájezdu bude Zákazníkem hrazena buď spolu s akceptací a podpisem Smlouvy o zájezdu nebo formou zálohy a doplatku.
   3. Konkrétní způsob úhrady ceny za Zájezd sdělí společnost Vigorous Zákazníkovi spolu se zasláním kompletní kalkulace ceny Zájezdu.
   4. Zákazník je povinen vždy zaslat společnosti Vigorous potvrzení o úhradě jednotlivých částí ceny Zájezdu ve lhůtě stanovené společností Vigorous v rámci zaslaných pokynů k úhradě ceny Zájezdu.
   5. Úhrada ceny Zájezdu bude probíhat bezhotovostním převodem dle platebních údajů sdělených společností Vigorous Zákazníkovi nebo v hotově v kanceláři společnosti Vigorous na adrese uvedené na webových stránkách společnosti Vigorous. Cena Zájezdu se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání požadované částky na bankovní účet sdělený Zákazníkovi společností Vigorous v rámci pokynů k úhradě ceny Zájezdu nebo po zaplacení částky hotově v kanceláři společnosti Vigorous. 
   6. Společnost Vigorous není odpovědna za následky způsobené pozdní úhradou ceny Zájezdu Zákazníkem

10. REKLAMACE ZÁJEZDU, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU

   1. Společnost Vigorous není oprávněna řešit reklamaci Zájezdu, který si Zákazník prostřednictvím společnosti Vigorous zakoupí u Pořadatele zájezdu. Za služby poskytnuté Pořadatelem zájezdu odpovídá výlučně Pořadatel zájezdu.
   2. Zákazník uplatní reklamaci Zájezdu přímo u Pořadatele zájezdu, se kterým uzavřel Smlouvu o zájezdu. Společnost Vigorous upozorňuje Zákazníka, že reklamaci Zájezdu je potřeba uplatnit bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Zákazník o vadě Zájezdu dozví. Zákazník má právo vytknout vadu Zájezdu rovněž prostřednictvím společnosti Vigorous.
   3. Zákazník má právo požadovat náhradu škody po Pořadateli zájezdu v případě, kdy Zákazník řádně vytkl Pořadateli zájezdu vadu Zájezdu a Pořadatel zájezdu vadu Zájezdu neodstranil v přiměřené lhůtě určené Zákazníkem. Zákazník musí právo na náhradu škody uplatit u Pořadatele zájezdu do dvou (2) let od skončení Zájezdu.
   4. Zákazník je oprávněn před zahájením Zájezdu odstoupit od Smlouvy o zájezdu, kterou má uzavřenu s Pořadatelem zájezdu. Pořadatel zájezdu je oprávněn odstoupit od Smlouvy o zájezdu pouze tehdy, pokud byl zájezd zrušen, anebo porušil-li Zákazník svou povinnost.
   5. V případě, že Zákazník odstoupí od Smlouvy o zájezdu, vrátí mu Pořadatel zájezdu nejpozději do čtrnácti (14) dnů veškeré platby uhrazené Zákazníkem nebo v jeho prospěch. Společnost Vigorous Zákazníka výslovně upozorňuje na to, že Pořadatelem zájezdu může být Zákazníkovi vyúčtováno odstupné (storno poplatek) za odstoupení Zákazníka od Smlouvy o zájezdu. Výše storno poplatku musí být přiměřená a bude stanovena dle podmínek Pořadatele zájezdu. 
   6. Zákazník je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy o zájezdu před zahájením Zájezdu bez zaplacení storno poplatku, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování Zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má Zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za Zájezd, nemá však právo na náhradu škody.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

   1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti Vigorous s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Zákazník zde: www.yachtas.cz nebo yachtas.sk  Zákazník tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi (pravidly ochrany a zpracování osobních údajů) seznámil.
   2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v případě užití webové stránky společnosti Vigorous, zašle společnost Vigorous prostřednictvím svých webových stránek počítači Zákazníka soubor, tzn. cookie, které umožňují uchovat informace o preferencích Zákazníků, a dále automaticky shromažďuje určité informace a uchová je v souborech na svých webových stránkách Tyto informace obsahují adresy internetového protokolu (IP), typ vyhledávače, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výchozí stránky, operační systém, údaje o datu/čase a clickstreamová data. Takto získané informace, které neidentifikují individuální Zákazníky, je společnost Vigorous oprávněna použít pro správu svých webových stránek, pro sledování pohybu Zákazníků po tomto webovém portálu a pro shromáždění demografických údajů o Zákazníkovi. Společnost Vigorous je oprávněna přiřadit takto shromážděné údaje k osobně identifikovatelným údajům. IP adresy jsou spojeny s osobně identifikovatelnými údaji pro rozdělení typů Zákazníků pro statistické účely. V případě tzv. cookie může Zákazník ve svém vyhledávači nastavit odmítnutí cookies s tím, že přístup na některé nebo všechny prvky webových stránek může v takovémto případě být omezen nebo zastaven.

12. POMOC V NESNÁZÍCH

   1. Ocitne-li se po zahájení Zájezdu Zákazník v nesnázích, poskytnu mu Pořadatel zájezdu neprodleně pomoc, zejména tím, že mu sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, bude nápomocen se zprostředkováním komunikace na dálku a pomůže Zákazníkovi najít náhradní cestovní řešení.
   2. Zavinil-li si Zákazník nesnáze sám, může Pořadatel zájezdu za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

13. PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

   1. Společnost Vigorous Zákazníka výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se zavedením protiepidemiologických či jiných mimořádných opatření může v průběhu Zájezdu docházet ke změně v rozsahu či v kvalitě sjednaných služeb (např. k omezením souvisejícím s dopravou, k omezením služeb, zejména rozsahu a způsobu poskytování stravovacích, ubytovacích a dalších služeb, uzavření či omezení jednotlivých provozů hotelu, pláže, bazénů, sportovišť, atrakcí atd.). 
   2. Zákazník se rovněž zavazuje dodržovat veškerá opatření přijatá v souvislosti se zavedením protiepidemiologických či jiných mimořádných opatření (zejména nošení roušek, rozestupy, podstoupení měření tělesné teploty, aktuální pravidla pro využívání pláží, bazénů, sportovišť a veškerých atrakcí, pravidla pro návštěvu památek a dalších atraktivit v destinaci). 
   3. Uvedené odchylky od sjednaných služeb nezakládají právo Zákazníka a dalších cestujících, v jejichž prospěch byla Smlouva o zájezdu uzavřena, na slevu z ceny Zájezdu, náhradu škody a nemajetkové újmy či právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy o zájezdu.

14. ZÁVĚREČENÁ USTANOVENÍ

   1. Veškeré spory mezi Zákazníkem a společností Vigorous budou nejdříve řešeny smírnou cestou.
   2. Závazkové vztahy uzavřené dle těchto Obchodních podmínek se řídí výhradně právním řádem České republiky. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími související hmotně právními a procesně právními předpisy. 
   3. Spory mezi Zákazníkem a společností Vigorous, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány věcně příslušným soudem, přičemž Zákazník a společnost Vigorous se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodli na výlučné místní příslušnosti soudu prvního stupně, kterým je soud nacházející se v místě sídla společnosti Vigorous. 
   4. Výklad jednotlivých pojmů je rozhodný dle českého právního řádu.
   5. Společnost Vigorous je povinna seznámit Zákazníka v celém rozsahu s těmito Obchodními podmínkami. Aktuální znění Obchodních podmínek je zveřejněno také na webových stránkách společnosti Vigorous. 
   6. Dozor nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Způsob a podmínky, za kterých se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, jako orgán dohledu jsou vedeny na internetových stránkách www.coi.cz. V případě, že dojde mezi společností Vigorous a Zákazníkem, který je v postavení spotřebitele, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
   7. Společnost Vigorous je oprávněna k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živn ostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
   8. Pokud vztah založený smlouvou uzavřenou dle těchto Obchodních podmínek, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   9. V rámci obchodního vztahu se zahraničním Zákazníkem je rozhodující znění těchto Obchodních podmínek v českém jazyce. 
   10. Kontaktní údaje na společnost Vigorous: adresa pro doručování Zlín, Losky 3071, PSČ: 760 01, adresa elektronické pošty yachtas@yachtas.cz, telefon 00420 604290820.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne: 1.1.2022

× Potřebujete pomoct?